13 Mart 2018 Salı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çerçevesinde Veri Tabanı Sistemlerinin Yönetilmesi


ÖZET


Kubilay Kaya, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çerçevesinde Veri Tabanı Sistemlerinin Yönetilmesi, Veri Sızıntılarına Karşı Kurumların Alabilecekleri Önlemler, BİH620-Proje Dersi Raporu, Ankara, 2017.

Bilginin toplanması, erişilmesi, paylaşılması ve bilginin analiz edilmesi ve aynı şekilde yetkisiz kişilerin eline geçmesi de teknolojinin gelişmesi ile oldukça kolaylaşmıştır. Her türden bilgi günümüzde neredeyse tamamı ile bilişim sistemlerinin en önemli yazılım katmanı olan veri tabanı yönetim sistemleri tarafından yönetilmekte ve işlenmektedir. Bilişim sistemleri ise, her bir katmanı kendi kuralları ile işleyen ve birbirleri ile bağlantılı birçok donanım ve yazılım katmanından meydana gelen, yönetilmesi giderek karmaşıklaşan bir sisteme dönüşmüştür.  Gelinen bu noktada en temelde bilgilerin tutulduğu veri tabanları ve bilgilerin belirli bir düzen içinde işlenmesini sağlayan uygulamaların güvenliğinin sağlanması kritik önem kazanmıştır. Kurumum ihtiyaçları, kanunlar ve mevzuatların getirdiği yükümlülüklere uygun olarak veri tabanı yönetim sistemlerinin idare edilmesi, güvenlik önlemlerinin alınması ve sürekliğinin sağlanması gerekmektedir.ANAHTAR SÖZCÜKLER


veri tabanı yönetimi sistemi, kişisel veri, kişisel veriler ve kurumların sorumlulukları, veri koruma, veri sızıntısı, risk değerleme


İÇİNDEKİLER


SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ

IP                    : Internet Protokol
SIEM              : Security Information and Even Management
HTTP              : Hyper Text Transfer Protocol
SQL                : Structured Query Language
ISO                 : International Organization for Standardization
SIEM              : Security Information and Event Management
RDMS            : Relational Database Management System
VPN                : Virtual Private Network


1.1.VERİ TABANI VE VERİ TABANI SİSTEMLERİ

Veri tabanı sistemlerinden söz etmeden önce, veri tabanı kavramını açıklamak daha doğru olacaktır. Veri tabanı metin, resim, her türlü dosya ya da kısaca her türlü bilginin saklanabildiği, bu veriler üzerinde okuma, yazma, silme, değiştirme işlemlerinin yapılmasına olanak veren dosya ve ya da dosya bütünleridir.  
Veri tabanı sistemleri ise, veri tabanlarının yönetimlerinin yapılmasını sağlayan sistem yazılımlardır. Veri tabanı oluşturulması, verilerin eklenmesi, silinmesi, değiştirilmesi, erişim izinlerinin verilmesi, veri tabanı performansının gözlemlenmesi, veri tabanının yedeklenmesi, geri yüklenmesi, verilerin başka bir kaynaktan belirli bir veri tabanına aktarılması gibi işlemlerin yürütülmesini sağlar. Bilişim sistemlerinin kullanılmaya başlaması ile veri tabanı sistemleri de, bu sistemler üzerinde kullanılan en önemli yazılımlardan biri olarak ortaya çıkmıştır. Bu projede, günümüzde kurumlarda en yaygın kullanılan, “verilerin tablolarda satır ve sütunlar hâlinde tutulduğu”[1] İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (Relational Database Management System) özelliklerini ve işlevlerini dayanak alınacaktır. Verilerin tablolarda birbirleri ile nasıl ilişkili olarak nasıl tutulduğu aşağıdaki Şekil 1 de görülebilir. Örnek olarak ticari bir firmanın müşterileri bilgilerini tuttuğu tablo Şekil 1’de ki gibi varsayalım.

Şekil 1 Örnek müşteri bilgileri tablosu.
            Müşterilerin her bir siparişine ait bilgileri de Şekil 2’deki gibi ayrı bir tabloda ve

Şekil 2 Müşteri sipariş bilgileri tablosu      
müşterilerin her bir siparişinin detayını da Şekil 3’teki gibi bir diğer tabloda tutulabilir.

Şekil 3 Örnek müşteri sipariş detayı tablosu
Görüleceği üzere sadece Şekil 1’deki tablodaki veriler ilk bakışta kolayca anlaşılabiliyor. Ancak Şekil 2 ve Şekil 3’teki verileri anlamlandırabilmek için bu üç tablodaki alanları birbirleri ilişkilendirerek bir müşteriye ait satış raporu alınabilir. Aşağıda Şekil 4’te bu tabloların birbirleri ile olan ilişkilerini ve Şekil 5’te bu tablolardaki birbiri ile ilişkili alanları kullanarak, bir müşteriye ait siparişlerin ürünlere göre gruplanıp, toplam miktarını raporlayan SQL cümleciğini görülebilir.

Şekil 4 Müşteri veri tabanındaki tabloların birbiri ile ilişkisi

Şekil 5 Birbiri ile ilişkili tablolardan alınan rapor
Veri tabanları, veri tabanı sistemleri ile meydana getirilir ve sürekliliği sağlanır. Tabii her veri tabanı sistemi kendi düzeni ve işleyişine uygun olarak kendi veri tabanı dosyalarını oluşturur ve bu veri tabanları sadece ya da en sağlıklı olarak oluşturulduğu sistem tarafından erişilebilir ve yorumlanabilir. Bu sistemler büyük ve karmaşık olarak nitelenebilecek sistemlerden, küçük ve basit sistemlere kadar, verinin saklanmasına ve yeniden erişimine ihtiyaç duyulan her alanda kullanılır. Örnek olarak cep telefonlarındaki telefon rehberi de bir veri tabanı dosyasıdır. Rehbere erişen ve bilgilerin yönetilmesini sağlayan, cep telefonu işletim sistemi içerisindeki bir bileşen ya da onun üzerinde çalışan bir yazılım parçasıdır. Yeni bir cep telefonu aldığınızda, Internet üzerinde bir şekilde eşitlediğiniz rehberinizi, yeni cep telefonuna aktarırken, aslında veri tabanı üzerinde bir işlem yaparız. Bir veri tabanından, arada uyumu sağlayan bir yazılım ile farklı bir ortamdaki veri tabanına verilerin aktarılması ve düzenlenmesi gibi. Büyük ve karmaşık sistemler ise, çok fazla sayıda verinin tutulduğu, yoğun kullanılan ve iş sürekliliği ile birden çok kopyası olan, sürekli erişilebilir olan, bu sistemlerin idaresini yapabilmek için sadece bu sistemler üzerinde uzmanlaşmış bir ya da daha çok kişinin çalışmasını gerektirmektedir. Veri tabanı sistemlerine örnek olarak kişiler iş yerlerindeki uygulamalar, e-posta, mesajlaşma uygulamaları, mobil cihazlardaki uygulamalar, Internet üzerindeki sosyal ağlar, E-Devlet uygulamaları ve web siteleri yolu ile sürekli erişim sağlamaktadır. Gelişen medeniyetin gereği kişisel bilgiler başlıca olmak üzere, her türlü bilgi büyük ya da küçük, basit ya da karmaşık bu veri tabanlarında saklanıyor ve veri tabanı yönetim sistemleri ile işlenmektedir.
Bilgilerin saklanması için günümüzde birçok veri tabanı sistemi ticari ve açık kaynak olarak kullanılmaktadır. Bu veri tabanı sistemleri, ticari yazılım firmaları ve açık kaynak olarak birçok yazılımcının desteği ile ortaya çıkmış ya da çıkmaktadır. Kurumlar ve kullanıcılar bütçe, teknoloji ve yapılmak istenen işe göre, bu veri tabanlarını bir değerlendirmeden geçirerek seçmektedirler. Bazen de kurum için alınan bir uygulamanın gerektirdiği veri tabanı sistemi kendiliğinden seçilmiş olunuyor. Bazı firmalar kendi veri tabanı sistemlerini oluşturabiliyor. Örnek olarak Google tarafından geliştirilen BigTable verilebilir. Google kendisi için kullanmaya başlayıp, daha sonra ticari amaçla diğer kişi ve kurumların bulut ortamında kullanımına açmıştır.[2]  Bilgi Teknolojileri sektöründe araştırmalar yapan Gartner Firmasının 2016 yılında topladığı bilgiler ışığında, piyasada veri tabanı yönetim sistemi ürünü, en çok tercih edilen firmalar aşağıdaki resimde görülebilir. Proje çalışmasının sonraki bölümlerinde, örneklemeler yaparken bu listedeki ilk iki üreticinin veri tabanı yönetim sistemlerinden yararlanılacaktır. Yine projenin 4. Kişisel Verilerin Veri Tabanı Sistemlerinde Korunması İçin Alınabilecek Önlemler bölümlerinde anlatılan önlemleri, genel geçer piyasada kullanılan tüm veri tabanı yönetim sistemlerinde, ek uygulama ile ya da veri tabanı yönetim sisteminin kendisindeki işlevler ile sağlamak mümkündür.

1.2.VERİ TABANI SİSTEMLERİ VE UYGULAMA YAZILIMLARI

Veri tabanlarına veriler, veri tabanı yönetim sistemi ile girilebilir. Ancak pek tabi bu yol herkes için tercih edilebilir olmayacaktır. Bu noktada veri tabanına, verilerin belirli bir düzen içinde, mümkün olan en hatasız, kolayca ve tutarlı olarak girilmesi, uygulama yazılımları tarafından veri tabanı yönetim sistemine bağlanılarak sağlanabilmektedir. Peki, veri tabanı sistemlerine neden, hangi yolla, kimler erişim sağlar ve veri tabanındaki veriler üzerinde ne tür işlemler yapabilir? Süreci en başından düşünürsek, veri tabanını oluşturulur ve tutulacak veriye uygun yapılandırılır. Daha sonra yaşayan bir süreç içinde, kanuni gereksinimler, kurumun gereksinimleri ve raporlama gibi nedenlerle veri tabanı mimarisinin üzerinde değişiklikler yapılması, olan veri alanlarının değiştirilmesi ya da başka veri alanları ile ilişkilendirilmesi, tutulan verilere yenilerinin eklenmesi, çıkarılması gibi değişiklikler yapılması kaçınılmazdır. Bu noktada da veri tabanına erişen kişiler, veri tabanı yöneticileri ve yazılımcılardır. Bu kişiler kurumun kendi personeli ya da dışardan destek aldığı diğer kurumun personelleridir. Bu noktada veri tabanı sistemlerine erişen kişilerin, alanında uzman olan, bu iş için deneyim ve bilgi biriktirmiş kişiler olduklarını varsayılabilir. Bu kişiler, bu işler için özelleşmiş ve veri tabanı sistemini sağlayan üretici tarafından sağlanan yazılımları kullanırlar. Bilişim sektöründe genellikle bu işle uğraşan kişiler “Veri Tabanı Yöneticisi” olarak anılmaktadır. Pek tabii veri tabanı yönetim sistemleri içinde de alt uzmanlık alanları vardır. Dolayısı ile ilk olarak veri tabanlarına erişen kişiler için listede Veri Tabanı Yöneticilerini yazabiliriz. Bu veri tabanlarına erişecek kişiler için uygulamaları, yazılımları oluşturan Yazılım Geliştiriciler de veri tabanlarına erişim sağlayanlar listesinde olacaklardır. Bu yazılımlar, uygulamalar için, E-Devlet ve içerisinde SGK Hizmet dökümü uygulaması, çalıştığımız işyerindeki izin almak için kullandığımız uygulama, bankaların web siteleri, sosyal ağlar, Facebook, Twitter, tahlil sonuçlarımızı öğrenmek için ziyaret ettiğimiz hastanelerin web siteleri ve uygulamaları, mobil cihazlarda kullandığımız belediyelerin uygulamaları gibi örnekler verilebilir. Ayrıca kaçınılmaz olarak günümüzde birçok kurum verilerini, kamu hizmetlerinin daha verimli sunulması, mevzuata uyum ve ticari faaliyetleri gereği olarak diğer kurumlar ile paylaşmaktadır. Dolayısı ile ilk aşamada yazılımcılar tarafından geliştirilen ve daha sonra belirlenen kurallarla birbirlerinin veri tabanlarına belirli zamanlarda ya da bir işlemin tetiklemesi ile kendiliğinden erişen uygulamaları da, listeye ekleyebiliriz. Bu şekilde işlemler hızlanmakta, özel şirketler rekabet avantajı sağlamakta ya da iç işleyişlerindeki süreçleri verimli hale getirmekte ve kamu hizmetlerinde insanların yaşam kalitesine katkı sağlanmaktadır. Örnek olarak Internet bankacılığı ile su, elektrik faturalarının, vergi ödemleri, E-Devlet ile adli sicil, askerlik belgesi işlemleri, Maliye Bakanlığı ile özel ve kamu kurumlarının e-fatura ile birbirleri olan veri alışverişleri, adres doğrulama gibi daha birçok sayılabilecek işlem yapılabilmektedir. Ve tabii bu uygulamaları kullanan kişiler veri tabanı erişimi sağlamaktadırlar. Aslında uygulama yazılımlarını kullanarak işlem yaparken, bir ya da daha çok veri tabanına eriştiğimizin, veriler üzerinde yaptığımızı işlemin türüne göre okuma, değiştirme, ekleme ve silme yaptığımızın farkında olmayız. Son kullanıcıları da listeye ekleyebiliriz. Özetle veri tabanlarına, veri tabanı yöneticileri, yazılımcılar, kurumların birbirleri ile veri paylaşımı yaptığı yazılımlar ve son kullanıcılar erişim sağlamaktadırlar.
Veri tabanlarına erişim yapan uygulamalar teknoloji ya da mimari açısından Web Tabanlı uygulamalar ve çalışacağı işletim sistemine göre geliştirilmiş uygulama yazılımları olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu ayrım uygulamanın meydana getirilişi, çalışacağı ortam ve çalışma yönteminden kaynaklanır. Web tabanlı yazılımlar günümüzde üzerinde en çok yazılım üretilen uygulama geliştirme yöntemidir. Web sayfası tarayıcısı yolu ile uygulamaya erişecek kişilerin bilgisayarlarına ya da mobil cihazlarına yazılım yüklemeye gerek kalmadan, zaten bu kişilerin bilgisayarlarında ya da kullandıkları cihazlarda yüklü olan piyasadaki bilinen web tarayıcılar ile çalıştırılabilmektedir. Web tabanlı yazılımlar için Internet ya da ağ bağlantısının kurulu olması yeterlidir. Uygulama yazılımları ise, çalışacağı her bir işletim sistemi, ortam için ayrı ayrı geliştirilmesi ve çalışacağı cihaza yüklenmesi gereken yazılımlardır. Çalışması için, uygulamanın yapısına da bağlı olarak Internet veya ağ bağlantısına ihtiyaç duymayabilir ve bağlantı varken işlediği ya da eriştiği verilere, Internet ya da ağ bağlantısı yokken de erişilmesine, çalıştığı ortama kayıt ettiği, tutabildiği ölçüde izin verebilir.

24/03/2016 Kabul Tarihli 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 7/4/2016 Tarih ve 29677 Sayılı Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Projenin ana dayanağı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu olduğu için, bundan sonra Kanun diyerek, 24/03/2016 Kabul Tarihli 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu işaret edilecektir. Bu proje ödevinin hazırlanma zamanı olan Mart 2017 – Mayıs 2017 itibari ile tüm maddeleri de geçerli olmuştur. Kanun, kişisel verileri işlenen gerçek kişileri, bu verileri işleyen gerçek ve tüzel kişileri kapsamaktadır.
Herkesin kabul edeceği üzere özel ve kamu kurumları, işleri gereği kendi çalışanlarından başlayarak, hizmet verdiği gerçek ve tüzel kişilerle ilgili birçok veriyi tutmak ve işlemek ihtiyacı duymaktadır. Ulusal ya da uluslararası ortaklıkları, ilişkileri olan kurumlar da sözleşmeleri gereği bu verileri aktarmak ve başka bir yerden almak ihtiyacı duymaktadır. Bu verilerin arasında Kanunda belirtilen tanımı ile “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi”[4] kurumlar tutmakta ve işlemektedirler.
Veriye yapılan her türlü müdahale veri işlemedir. Kanunda kişisel verilerin işlenmesi için, Tanımlar bölümü 3. Maddenin 1. Fıkrası e bendinde “Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,” ifadesi ile belirtilmektedir. Öncelikle kurumlar Kişisel Veri olarak belirlenen verilerin işlenmesinden önce, kendi çalışanları da dahil olmak üzere hizmet verdiği kişilerden, Kanunda belirtilen 5. Maddenin 2. Fıkrasındaki şartların birinin varlığı hariç,  kanunda belirtildiği tanımı ile “Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı” almak zorundadır.
“MADDE 5- (1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.
(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”[5]
Özel Nitelikli Kişisel Veriler için açık rızayı ele alacak olursak, 6. Madde 1 Fıkrada “Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir” olarak tanımlanmıştır. Bu verilerin işlenmesi, açık rıza alınmadan yapılamaz. Ancak Sağlık ve Cinsel Hayatı dışındaki veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rıza alınmadan işlenebilir.
Kanunda 6. Madde 3. Fıkrada “Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir”  ile Sağlık ve Cinsel Hayat ile ilgili verilerin açık rıza olmadan işlenme şartları belirlenmiştir. Ek olarak bu verilerin işlenmesinde de Kanunda 6. Madde 4. Fıkrada “Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır” düzenlemesi de getirilmiştir.
Açık rıza alınmasının istisnası olarak belirtilen, kanunlarda gerekli görülen hallerden kasıt nedir diye sorulacak olursa; Ülkemizin üye olduğu Avrupa Konseyi ve iç hukukumuza giren İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi 8. Madde “(1) Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve yazışmasına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir.
(2) Bu hakkın kullanılmasına bir kamu makamının müdahalesi, ancak müdahalenin yasayla öngörülmüş ve demokratik bir toplumda ulusal güvenlik, kamu güvenliği, ülkenin ekonomik refahı, düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için gerekli bir tedbir olması durumunda söz konusu olabilir.”[6],
Anayasanın 20. Madde 2. Fıkrası  (2) Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak, usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin üstü, özel kâğıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el koymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar.”,
Anayasanın 22. Madde 2. Fıkrası “Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz. Yetkili merciin kararı yirmi dört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırk sekiz saat içinde açıklar; aksi halde, karar kendiliğinden kalkar.”,
108 Sayılı Avrupa Konseyi Sözleşmesi, Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi Madde 9 “İstisnalar ve kısıtlamalar:
1- İşbu maddede belirtilen şuurlar dışında, Sözleşmenin 5, 6 ve 8. maddeleri hükümlerine hiçbir istisna getirilemez. 2 Taraf devletin kanunlarında öngörülmüş olması ve demokratik bir toplumda aşağıdaki hususların sağlanması için gerekli bir önlem oluşturması halinde işbu Sözleşmenin 5, 6 ve 8. maddelerine istisna getirilebilir:
a. Devlet güvenliğinin korunması, kamu güvenliği, devletin mali menfaatleri veya suçların önlenmesi; b. İlgili kişinin veya başkasının hak ve özgürlüklerinin korunması.
3 İlgili kişilerin özel yaşamlarına tecavüz tehlikesi bulunmadığının açık olduğu durumlarda, 8. maddenin b, c ve d fıkralarında düzenlenen haklar istatistiki veya bilimsel amaçlar için kullanılan kişisel veri dosyalan bakımından kanunla kısıtlanabilir.”[7],
Medeni Kanun 24 Madde 2. Fıkra “(2) Kişilik hakkı zedelenen kimsenin rızası, daha üstün nitelikte özel veya kamusal yarar ya da kanunun verdiği yetkinin kullanılması sebeplerinden biriyle haklı kılınmadıkça, kişilik haklarına yapılan her saldırı hukuka aykırıdır.”, olarak belirtilmiştir. Kısaca kamu yararı, devlet güvenliği, genel ahlak, genel sağlık, suçların önlenmesi durumlarında kişisel verilerin açık rızaya başvurulmadan, kişilerin özel yaşam haklarını ihlal etmeden işlenmesi mümkündür.
Kişisel Verilerin Korunması Kanununda 4. Madde “ (1) Kişisel veriler, ancak bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.
(2) Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.” ile belirtilen ilkelere uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi gerekmektedir. Toplanan kişisel verilerin amaçla sınırlı ve orantılı olması, amacın belirli olması, verinin doğru, tam ve güncel olması sağlanmalıdır. Kişisel Verilerin toplanması aşamasında bu ilkelere dikkat etmek, bu veriler üzerinde hukuka aykırı veri işlemesi ve veri sızıntılarının etkisinin daha büyük olması riskini azaltacaktır.
Kurumlar kişisel verilerin, gerçek kişilerin katılımlarını da sağlayarak doğru ve güncel olmasını sağlamakla yükümlüdürler. Bu durum işlenen verilerden çıkan sonuçların doğru olması açısından önem taşıyacaktır. Dernek ve vakıf gibi kuruluşlara üye olup, kişilerin ve kurumların adres bilgisini güncellememesinden dolayı, bildirimleri almamış kişilerin, aidat cezaları ile karşı karşıya kaldıkları hikayeleri çevremizde sıklıkla duyabiliriz.
Kurumlar tarafından kişisel verilerin işlenmesi meşru, amaçla doğru orantılı ve tutarlı olmalıdır. İndirim ya da kampanyalardan haberdar olmak isteyen bir kişi ile bu yönde bir rızası alınmamış bir diğer kişi ile beraber harcama kayıtlarının işlenmesi meşru olmayacaktır. Ölçülü, sınırlı ve amaç ile bağlantılı olması, işleme yapılırken sadece ilgili veri alanları üzerinde işleme yapılması gerekmektedir. Kurumdaki eğitim seviyesini belirleyen bir raporu oluştururken, kişilerin cinsiyeti, oturdukları adres ve yaş bilgilerini de işlenmesi ölçü, amaç ve sınırın dışına çıkılması anlamına gelecektir. Bu şekilde işlenen verinin sızması durumunda yaratacağı zarar daha fazla olacaktır.
Kişisel verilerin işlenmesi açısından kurumlardaki en önemli konulardan biri de verinin saklanacağı süredir. Verinin ne kadar süre sonra anonimleştirilmesi ya da silinmesi gerektiğini tespit edecek bir yöntemin olmayışı ile ihtiyaç olmayan kişisel verilerin hala saklanması, veri sızıntısı ve mevzuata uyum açısından ciddi riskler ortaya çıkarmaktadır. Bir veri sızıntısı durumunda kurum, tutulmasının anlamı olmadığı kişisel verilerin sızması yüzünden kamu gözünde itibar ve ekonomik olarak değer kaybedebilir. Kurumun kayıplarına ek olarak kişilerin uğradığı zararın boyutları da ölçmek mümkün olmayabilir. Toplanan ve hali hazırda toplanmış olan verilerin sınıflandırılması kurumlar için çok önemli bir çalışmadır. Bu çalışma ile kurumun hangi kritik verilere sahip olduğu görülebilecektir. Bu çalışma sonucu hangi verinin ne kadar tutulması gerektiği de ortaya çıkmış olacaktır. Bu sınıflama kurumun stratejik olarak tüm bölümleri ile beraber yapacağı çalışmalarla belirlenebilir. Bana göre bu ilkelerdeki yönetilmesi en zor konulardan biri, verinin silinmesi ve anonimleştirilmesi sürecidir. Bununla beraber kurumlar Kanunun 7. Maddesi 1. Fıkrasında da 4. Maddenin 2. Fıkrasının d bendine ek olarak, işlenmesini gerektirecek nedenlerin ortadan kalması ve gerçek kişilerin talebi, kişisel verilerin silinmesi ya da anonimleştirilmesi kurum tarafından yapılacaktır.
Kişisel verilerin aktarılması için, kurumlar gerçek kişilerin açık rızasını almak zorundadırlar. Ancak kanunun 5. Madde 2. Fıkrasında ve yeterli önlem alınması kaydıyla 6. Maddenin 3. Fıkrasında belirtilen şartlarda kişisel veriler rıza alınmadan aktarılabilir.
Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması içinde açık rıza gereklidir. Ancak yine kanunun 5. Madde 2. Fıkrasında ve yeterli önlem alınması kaydıyla 6. Maddenin 3. Fıkrasında belirtilen şartların birinin varlığı ile verilerin aktarılacağı ülkenin Kişisel Verileri Koruma Kurulunun ilan ettiği listede olması, ya da yeterli korumanın sağlanacağının karşılıklı olarak iki kurum arasında yazılı taahhüt edilmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu izninin alınması ile açık rıza alınmadan aktarılabilir.
Kurumun topladığı veriler ile ilgili gerçek kişileri aydınlatma, bilgi verme yükümlüğü vardır. Kanunda 3. Madde 1. Fıkra ı bendinde “Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder”. Kişisel verileri işi gereği toplayan ve işleyen kurumlar, kanunda Veri Sorumlusu olarak tanımlanmıştır. Kurumlar gerçek kişileri topladıkları verilerle ilgili olarak Kanunun 10 Maddesinde belirtiği gibi “(1) Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere;
a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
c) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
ç) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
d) 11 inci maddede sayılan diğer hakları,
konusunda bilgi vermekle yükümlüdür” olarak kişisel verilerin işlenme amaçları konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.
Kurum kendisine, kişisel verileri ile ilgili başvuran kişilerin Kanunda belirtilen taleplerini yerine getirmek zorundadır. Bu talepler kanunun 11. Maddesinde “(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir” olarak belirlenmiştir. Yine bu noktada kurumların, gerçek kişiler ile ilgili topladıkları kişisel verilerin sınıflanması çalışması ile beraber, sınıflandırmadan yaralanarak bu veri grupları üzerinde yapılan işlemleri de belirlemesi mümkün olacaktır.
Şu ana kadar Kurumların sorumluluğunda belki de en önemli ve temel olan yükümlülük olarak, verilerin toplanması, silinmesi veya anonimleştirilmesi ile beraber Güvenlik konusu söylenebilir. Kanunun 12.Maddesinde “- (1) Veri sorumlusu;
a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.
(2) Veri sorumlusu, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtilen tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur.
(3) Veri sorumlusu, kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır.
(4) Veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.
(5) İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir” olarak belirlenmiştir.
Kişisel Verilerin korunmasına yönelik, 1. Fıkrada belirtilen hukuka aykırı işleme, erişim ve muhafaza kurumun iş süreçleri ve bilişim sistemleri üzerinde kullanacağı güvenlik teknolojileri ile ilişkilidir. Güvenlik her kurum için çok katmanlı bir süreçtir. Sunucu odalarının fiziksel güvenliğinden, son kullanıcıların kullandıkları uygulama yazılımlarına kadar birçok katmanı olan, birbiri ile bağımsız çalışan birçok katmanın bir araya gelmesi ile oluşan sistemlerin denetimi ve bilgi güvenliği ihtiyaçlarına uyumlu hale getirilmesini kapsar. Güvenlik konusunda kurumların en temelde bir vizyona sahip olması gerekir. Bununla beraber bütçe, kalifiye insan kaynağı ve süreçlerin sürekli gözlenip iyileştirilmesi için standartların ortaya koyulması gerekmektedir. Kurumlar, güvenlik teknolojileri ile beraber, bu sistemlerin şirket süreçleri ile uygulamak için ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve bunu destekleyen ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi standartlarının gereklerine göre organizasyonlarını biçimlendirmektedirler. Güvenlik gereksinimlerini karşılayabilmek için daha önce belirtildiği gibi bilgi varlıklarının belirlenmesi, bilgilerin sınıflandırılması gerekmektedir. Bu şekilde hangi sistemde nasıl güvenlik önlemlerinin alınacağı, mevzuata nasıl uyum sağlanacağı daha net belirlenmiş olacaktır. Bu aşamadan sonra mevzuata uyum için kullanılacak teknolojiler ve yöntemler netleştirilebilir.
Kurumlar, gerçek kişilerin Kanunun uygulanması ile ilgili taleplerine cevap vermek zorundadırlar. Bu taleplere cevap vermek için kurumların kendi organizasyonları içinde sorumluları ve süreçleri belirlemeleri gerekmektedir. Gelen talebi direkt kurumun Bilgi Teknolojileri Bölümüne iletmek doğru olmayabilir. Kanunun 13. Maddesinde başvuruların nasıl yapılacağı açıklanmıştır. Başvurular gerçek kişiler tarafından yazılı ya da Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirleyeceği yöntemler ile yapılır. Veri Sorumlu yani Kurumlar en geç 30 gün içinde başvuruya olumlu ya da olumsuz cevap varsa nedeni ile yazılı ya da elektronik ortamda ücretsiz cevap vermek zorundadırlar. Talebin maliyet gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen ücret tarifesi uygulanır. Veri Sorumlusunun kabahati varsa ve ücret alınmışsa, iade edilir.
Kurumlar, Kişisel Verileri Koruma Kurulu taleplerine cevap vermekle sorumludur. Kurul şikayet üzerine veya Kişisel Verilerin ihlali durumunda kendiliğinden inceleme yapabilir. Kurulun istediği belgeleri, Kurumlar 15 gün içinde teslim etmek zorundadır. Yerinde incelemeye de olanak sağlanması zorunludur.  Kurumlar, Devlet sırrı niteliğindeki belge ve bilgiler hariç, bilgileri sağlamak zorundadır. Eğer ihlal tespit edilirse, Kurum en kısa sürede ve 30 gün içinde uygunsuzluğun giderilmesini sağlamakla sorumludur. Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararınca, Kurum veri işlenmesi veya verinin yurt dışına aktarılmasını durdurulabilir.
Kişisel Verileri işleyen kurumlar, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca tutulan, Veri Sorumluları siciline kayıt olmak zorundadırlar. Başvuru sırasında, kimlik adres bilgileri, Kişisel Verilerin İşlenme amaçları, işlenecek verilerin hangi kişi gruplarına ait olduğu ve veri kategorileri, verilerin aktarılacağı diğer gruplar, yurt dışına aktarılacak veriler, işleme süresi bilgileri verilir. Bu bilgilerde değişiklik olması durumunda vakit geçirmeden bildirim yapılır.
Geçiş hükümleri 1. Madde 3. Fıkraya göre, Kanunun yayınlanmasından önce işlenmiş kişisel veriler, kanunun yayınlandığı tarihten sonra iki yıl içinde kanun ile uyumlu hale getirilmelidir. Kanunda belirtildiği gibi tutulmasının gereği olmayan verilerin hemen silinmesi gerekmektedir. Kanunun çıkmasından önce hukuka uygun alınmış rıza ile işlenmiş veriler için, bir yıl için, aksine irade olmadığı sürece, Kanuna uygun sayılır.
Kurumlar, Kanunun 18. Maddesinde belirtilen para cezalarını, sorumluluklarını yerine getirmediklerinde ödemekle yükümlüdürler.
Özetle kurumların sorumluluklarını aşağıda başlıklar halinde aşağıda görülebilir,
-        Kişisel verilerin işlenmesi öncesi açık rıza alınması,
-        Hukuk ve Dürüstlük kurallarına uygun olarak verilerin işlenmesi
-        Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması
-        Belirli, açık ve meşru amaçlar ile verilerin işlenmesi
-        Sınırlı, ölçülü ve amaçla bağlantılı olarak verilerin işlenmesi
-        Kişisel Verilerin gerektiği kadar saklanması, sonrasında silinmesi, yok edilmesi, anonimleştirilmesi
-        Gerçek kişilerin talebi ile düzeltilebilmesi ve silinmesi
-        Kişisel Verilerin yurt içi ve dışına aktarılmasından önce açık rıza alınması
-        Gerçek kişilerin, haklarında toplanan veriler hakkında aydınlatılması
-        Kurumların gerçek kişilerin, verilerinin işlenmesi ile ilgili taleplerine cevap vermesi
-        Kişisel Verilerin Güvenliğinin sağlanması
-        Kişisel Verileri Koruma Kurulunun taleplerine cevap verilmesi, taleplerin karşılanması, Kurulun kararına ile veri işleme ve verilerin yurt dışına aktarılmasının durdurulması
-        Veri Sorumlusu siciline kayıt olunması
-        Kanunun çıkmasından önce işlenmiş veriler için Kanuna uyum, iki içinde sağlanmalı, Kanunun hükümlerine aykırı işlenen veriler derhal silinmeli, Rıza alınmış, hukuka uygun veriler, aksi irade belirtilmezse bir yıl işlenebileceğidir.

Kişisel verilerin korunması yükümlülüklerini sağlayabilmek için, kurumun hangi verileri sakladığını ortaya çıkarması gerekir. Bilgi varlıklarının ortaya konup, değerlendirilmesi ile süreç başlayabilir.  Bu çalışma ile kişisel veri olarak nitelendirilecek verilerin belirlenmesi daha sağlıklı yapılabilecektir. ISO 27001 süreçlerinden geçmiş kurumlarda bu çalışmaların zaten yapılmıştır. Ancak, bu çalışmanın sonuçlarının kontrol edilmesi ve yeniden kanun kapsamında gözden geçirilmesi, kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi açısından önemlidir. Zaman ilerledikçe kurumda değişiklikler olabilir. Örnek olarak yeni bir ortaklık yapılması, bir ticari kurumun satın alınması, üretilen ürün ve verilen hizmetlerde değişiklik yapılması gibi. Bu kuruluşun içeriğini değiştirebilir. Kurum verdiği hizmetlere başka bir alandaki yeni ürün ve hizmetleri ekleyebilir. Bununla beraber iş yapma biçimini ve dolayısı ile veri işleme usullerini de değiştirebilir. Bu değişiklik zincirleme olarak, kurumun iş tanımında da değişikliklere neden olacaktır. Yeni tedarikçiler, taşeronlar, iş ortakları, müşteriler, rekabetçi diğer kurumlar, yeni yasal yükümlülükler, personel gibi içi ve dış taraflar ve bunların gereksinimlerinin belirlenmesi gerekecektir. Bu aşamada bilgi varlıklarının yeniden belirlenmesi kurumların, iş süreçlerini düzenlemeleri, yükümlülüklerini anlayabilmesi ve yerine getirmesi için büyük önem taşır.

3.1  BİLGİ VARLIKLARININ BELİRLENMESİ

Kurumların ellerindeki bilgi varlıklarını belirlemesi ile elindeki kişisel verileri hangi sistemlerde, neden tutulduğu ya da toplandığını anlaması kolaylaşacaktır. Kurumlar için varlık ne anlam ifade etmektedir? Varlık, “Bir işletme için değeri olan ve bu nedenle uygun olarak korunması gereken tüm unsurlardır. İnsan, bilgi, yazılım, donanım, bina, iş araç ve gereçleri gibi işletme için bir değer ifade eden tüm unsurlar varlık olarak değerlendirilmelidir.”[8]  Bilgi Varlığı, “Kurumun tüm bilgi sistemlerinde, çalışanlarında, kütüphanelerinde tutulan ve kurumun iş süreçlerinde değişik formlarda işlenen veridir;”[9] ya da diğer bir tanım ile “Gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının sahip olduğu, işlenebilir, kullanılabilir veya paylaşılabilir değere sahip ve uygun şekilde korunması gereken fiziki veya elektronik her türlü veri.”[10] ‘dir. Bilgi varlığı envanteri iş sürekliliği, bilgi güvenliği yönetim sistemi ve risk yönetimi süreçleri için girdi sağlar.
            Bilgi varlıkları, tiplerine göre sınıflandırılmaktadır. Bilgi varlığı tipleri ve örnekleri aşağıda görülebilir.

Bilgi Tipi                               Bilgi/Örnek
Veri                                        : Elektronik ortamda işlenen veriler, bilgiler.
Bilgi                                       : Verinin insanlar tarafından anlaşılabildiği hali.
Bilişim Sistemleri Donanımı            : Sunucu, bilgisayar, ağ cihazları, güvenlik duvarları,
                                                Yazıcılar, tarayıcılar, depolama üniteleri, depolama
                                                cihazları, (diskler, usb diskler, CD, DVD), kamera,
                                                fotoğraf makineleri, yönlendiriciler (router), telefon
                                                santralleri, e-imza cihazları gibi.
Sistemler/Yazılımlar             : Veri tabanı yönetimi sistemleri, kurumsal
  uygulamalar, izleme sistemleri, log sistemleri,
 e-posta, görüntülü ve sesli iletişim sistemleri,
 mimarlık, mühendislik uygulamaları, kurumsal web
 siteleri, kurumsal kaynak planlama sistemleri, saldırı
 tespit ve engelleme yazılımları, antivirus yazılımları,
 sistem yönetimi için kullanılan yazılımlar
Kişiler                                    : Kuruma gelen kişiler, personel
Soyut Varlıklar                      : Marka, güven          
Bina Hizmetleri                     : Elektrik, UPS, Havalandırma
Binalar            /Alanlar                      : Veri merkezleri, Merkez ve şube ofisler
            Sınıflandırma çalışması ile beraber kritik bilgilerin belirlenmesi ve bilgi güvenliği risk analizi ile bağlantı kurulabilmesi sağlanmalıdır. Bunun için bilgi varlığı envanterinde Varlık Değeri, Tehdit, Gizlilik, Bütünlük, Erişilebilirlik Değeri gibi alanlarda, Şekil 7’de görüleceği gibi bilgi varlıkları için değerler belirlenebilir.

Güvenlik hedefi varlık değeri tablosu Şekil 7 [11]
            Belirlenen risk değerleri ve risk değerleme yönteminin bilgi varlıklarına uygulanması ile kurumlar riskleri analiz edebilirler. Örnek olarak Şekil 8’de bir risk analizi görülebilir.

Risk analizi Şekil 8
Risk analizinin yapılmasından sonra, risklerin kabul edilebilir bir seviye belirlenir. Genel olarak tüm yukarıdaki Şekil 8 e bakıldığında risk seviyesi ortalama 50 olarak kabul edilebilir. Bu seviyeye inilmesi için hangi risklerin önem derecesinin, hangi önlemler alınarak düşürülebileceği belirlenir. Riskler önceliklendirilir ve iyileştirme süreci başlar. Veri sızıntısı için veri tabanı yönetim sistemlerinde izleme, anormallik tespiti ve engelleme sistemlerinin kurulması ile bu tehdidin riski azaltılabilir. Bu durumda olasılık değeri alınan önlemlerle 1’e düşürülebilir. 1 değerinin belirlenmesi ile yılda bir kez bu önlemin alınmasına rağmen, bu olay olabilir olarak kabul edilmiş olunur. Buna bağlantılı olarak ta bilgi güvenliği değeri de düşürülmüş olunur. Her yıl, dünyadaki bilgi güvenliği olayları ve kurum içindeki olaylar gözlemlenerek Risk analizinin tekrarlanması gerekir.

4.   KİŞİSEL VERİLERİN VERİ TABANI SİSTEMLERİNDE KORUNMASI İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Güvenlik her alanda olduğu gibi bilişim sistemleri ve onun bir parçası olan veri tabanı sistemleri için de çok katmanlıdır. Sadece belirli önlemleri almak yeterli olmayacaktır. Güvenlik katmalarının her biri, bir zincirin halkalarıdır. Halkaların birinin kopması, tüm katmanların atlatılmasına neden olabilir. Örnek olarak günümüzde en çok istismar edilen konulardan biri, kullanılan parolaların tahmin edilebilir olarak belirlenmesidir. Yeterince önlem alındığı düşünülen bir sistemde yetkili bir kullanıcı parolası zayıf olabilir. Bu parolanın tespit edilmesi ile alınan tüm güvenlik önlemleri bir anda etkisiz kalabilir. Bu kullanıcı ile veri tabanı sistemlerine erişim sağlanıp, veri sızıntı, verilerin değiştirilmesi ya da kopyalanması işlemleri yapılabilir. Veri tabanı yönetim sistemleri tarafında alınan önlemlere rağmen, veri tabanına erişen uygulamada, örnek olarak web sayfası uygulaması üzerinde bir zafiyet olabilir. Bu zafiyeti tespit eden ve istismar eden yetkisiz kişiler, veri tabanına normal bir kullanıcı gibi hiç dikkat çekmeden bağlanabilir.
Alınan güvenlik önlemlerinin etkinliğinin arttırılması için, öncelikle kurumların hangi bilgi varlıklarına sahip olduklarını belirlemeleri gerekmektedir. Bu belirlendikten sonra, bilgi varlıklarının türü ve içeriğinin ne olduğuna göre sınıflandırılmaları gerekmektedir. Bu aşamada bilgi varlıklarında kişisel veriler, finansal veriler, hukuk, proje, rapor, kurum içinde gizliliği olan belgeler, personel bilgileri, müşteri bilgilerini ayırt etmek mümkün olacaktır. Bu sınıflama ile bilgilerin önem derecesi, risk ve barındığı ortamlardaki güvenlik önlemleri ile değerlendirilip önlem alınmalıdır. Verilerin sınıflandırılması kişisel verilerin ne zaman, hangi yöntemle, nereye, hangi verilerin işlendiği tespit edilebilir. Toplanan kişisel verilerin amaca uygun, tutarlı, doğru, amaç ile sınırlı, süresi kadar işlendiğinin kontrolü yapılabilir.  Anonimleştirilmesi ya da silinmesi gereken verinin ortaya çıkarılması ve rıza alınıp alınmadığı ortaya çıkarılabilir. Bu verilere karşı günümüzdeki yönelebilecek tehditlere karşı önlemlerin belirlenmesi ve bir düzen içinde bu önlemlerin alınması çalışmasına başlanabilir. Tüm güvenlik önlemlerinin alınmış olması, o sistemin tamamen güvenli olduğu anlamına gelmeyecektir. Güvenlik önlemlerinin etkinliğini arttırmak için sürekli güvenlik önlemlerinin ve sistemlerinin performansını gözlemlemek gerekmektedir. Geçmiş dönemde bilgi güvenliği ihlal olayları, kurum içi ve dışı yapılan güvenlik testlerinin sonuçlarını ile alınan güvenlik önlemlerinin etkinliği ve performansı ölçülmelidir.
Ülkemizde ve dünyada aynı sektörde ya da farklı sektörlerde yaşanan bilgi güvenliği ihlal olaylarının takip edilmesi, bu olayların kurum için gerçekleşme ihtimaline karşı alınan güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesi gerekmektedir. Eksik görülen noktalar tespit edildiğinde planlama yapıp, bilgi güvenliğini oluşturan sistemler üzerinde çalışmalar yapılmalıdır. Kurumlar bilgi güvenliğinin etkinliğini arttırmak için en temel standart olan ISO 27001 bilgi güvenliği standartlarını, kurumun kültürü ve işleyişi ile bütünleşik olarak uygulamaya, bilgi güvenliği performansını sürekli izleyip iyileştirme yoluna gitmektedirler. Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu verilerine göre ülkemizde 2015 yılı itibari ile 268 ISO 27001 sertifikasına sahip kurum bulunmaktadır.[12] 2006 ile 2015 yılları arası ülkemizdeki sertifika alan kurum sayısındaki yıllara göre artış Şekil 9 da görülebilir.

Şekil 9 2006-2015 yılları arasında Türkiye’de ISO27001 Sertifika sayısı

4.1.FİZİKSEL GÜVENLİK

Güvenlik deyince akla gelen ilk ve en temel önlem fiziksel güvenliktir. Veri tabanı sistemlerinin çalıştığı sunucuların kolayca fiziki olarak erişilmesi, bilgi güvenliği için risk olacaktır. Örnek olarak, sistem odasındaki sunucuya fiziksel olarak erişilebilen sunucuya, belirli bir işlemi yapmak için taşınabilir disk takılması, verilerin bu diske aktarılması ve belirli bir süre sonra bu diskin sunucudan çıkarılması gibi. Üstelik bu işlem yapan kişiler gayet iyi niyetli olan kurum çalışanları olabilir. Bu disk bir yerde unutulabilir ya da kurum çalışanı kendi bilgisayarında takılı olabilir. Bu kişinin bilgisayarına zararlı bir yazılımın da bulaşması ile bu veriler yetkisiz kişilerin eline kolayca geçebilir. Veri tabanı ve diğer sistemlerin fiziksel güvenliği sağlanması da birkaç aşamalı olarak düşünülmelidir. Sunucuların olduğu oda, salona belirli kişilerin girebilmesinin sağlanması, giriş ve çıkışların kayıt altına alınması, kurum dışından gelen ziyaretçilere refakat edilmesi, önceden randevu ile bu ziyaretlerin nedeni sorgulanarak yapılmasının sağlanması, ziyaretçilerin yalnız bırakılmaması, sunucu odasında sunucuların olduğu kabinlerin kilitli tutulması ve güvenlik ihtiyacına göre kamera ile izlenmesi yapılmalıdır.

4.2.          İŞLETİM SİSTEMİ GÜNCELLEMELERİ VE GÜVENLİK YAZILIMLARI

Veri tabanı yönetim sistemleri, doğal olarak bir işletim sistemi üzerinde çalışmaktadır. Bu işletim sistemlerindeki bir zafiyet, veri tabanı yönetim sistemi ve dolayısı ile o sistem üzerindeki her kaynağa yetkisiz erişim sağlanmasına neden olacaktır. Bu sistemlerin özellikle kritik ve güvenlik güncelleştirmelerinin zamanında ve yükleme öncesi ve sonrası durumla karşılaştırılarak yapılması gereklidir. Ek olarak bir anti virüs yazılımının olması ve bu yazılımın yeni çıkan tehditlere karşı güncel tutulması gerekmektedir. Aslında işletim sistemi güncelleştirmeleri belki de alınabilecek en kolay önlemlerden biridir. Ancak günümüzdeki güvenlik kontrollerinde çıkan zafiyetlerde üst sıralarda çıkmaktadır. 

4.3.          VERİ TABANI SİSTEMİ GÜNCELLEMELERİ

 İşletim sistemi güncellemeleri gibi, veri tabanı yönetim sistemlerinin güncelleştirmelerinin yapılması büyük önem taşır. Güncelleştirmemi yapılmamış bir veri tabanı yönetim sisteminin kontrolü ele alınabilir. Bir şekilde kurum ağına yetkisiz olarak giren bir kişi kendi bilgisayarındaki yazılımlar ile kurum içindeki erişebildiği bilgisayar ağlarını tarayarak, güncelleştirmesi yapılmamış bir veri tabanı yönetim sistemine erişebilir ve bu sistemi suistimal edebilir. Bu durum aslında güncelleştirmesi yapılmamış tüm sistemler için geçerlidir.

4.4.          YETKİLENDİRME

Veri tabanı sistemleri üzerindeki en önemli konulardan biri yetkilendirmedir. Veri tabanına erişim uygulamalar ve sistem üzerinde çalışan gerçek kişiler tarafından yapılmaktadır. Bu erişimler içinde veri tabanı yönetim sistemi içinde yetkiler verilmektedir. Yetkilendirme konusundan önce İlişkisel Veri Tabanlarının, tablolar içinde verileri nasıl tuttuğunu örnek kayıtlarla aşağıdaki Şekil 10’da görebiliriz. Aşağıdaki tabloda sütun başlıkları veri alanlarını, satırlar da bu alanlara uygun olarak yerleştirilen verileri tutmaktadır.

Şekil 10 Tablo içinde veriler.
            Verilerin tutulduğu tabloların birbirleri ile olan ilişkileri Şekil 11’da görülebilir.

Şekil 11 Tabloların birbirleri ile ilişkisi
Genel olarak tüm veri tabanı sistemlerinde sistemin kurulumu ile gelen, veri tabanı yönetim sistemi seviyesinde yetki rolleri bulunmaktadır. Bu yetki rolleri genel olarak belirli bir yetki grubunun belirli bir kullanıcıya verilmesini sağlar. Örnek olarak sadece kullanıcıları yönetmek, veri tabanına veri almak ve veri tabanından veri çıkarmak, sistem performansını izleme ve son olarak en yetkili kullanıcı rolü gibi. Bu yetki rolleri, veri tabanı sistemi seviyesinde verildiği için, tüm sistem ve veri tabanları üzerinde verilen rol kapsamında yetkilendirilmiş olur. Tabii ki bu rollere eklemeler yapılabilir. Ancak bu roller yetkilendirme sürecinde, daha belirgin ve sadece belirli işlemlerin yapılması için yetki verilebilmesi ihtiyacını karşılamaz. Veri tabanı yönetim sistemleri ikinci seviye veri tabanı seviyesinde yetkilendirme yapılmasıdır. Yine veri tabanı seviyesinde veri tabanının oluşturulması ile gelen yetki rolleri bulunmaktadır. Bu yetki grupları kullanılarak veri tabanı seviyesinde genel yetkiler verilir. Bu yetki grupları da genel yetkileri kapsar ve yenileri eklenebilir. Sadece yetki verilen veri tabanını kapsar. Örnek olarak veri tabanına veri yazma, okuma gibi. Üçüncü seviye olarak veri tabanı içindeki tablolar ve içindeki alanlar için de yetkilendirme yapılabilir. Örnek olarak müşteri bilgilerinin tutulduğu bir tabloda, müşteri isimlerine ihtiyaç duyan bir uygulama için, sadece müşterinin veri tabanındaki asılsız numarası ve müşteri adı için okuma yetkisinin verilmesi, müşteri hareketlerini tutan tabloya sadece veri ekleme yetkisinin bir kullanıcı ya da uygulama için tanımlanması gibi. Bu şekilde sadece belirli yetkilerin verilerek, veri tabanı erişimlerinde ihtiyaç kadar, amacı ile orantılı ve tutarlı erişimlerin yapılması sağlanacaktır.

4.5.          VERİ TABANI SİSTEMİ ÜZERİNDEKİ HAREKETLERİ İZLENMESİ

Yetkilerin verilmesinden sonraki en önemli adımlardan biri, veri tabanı sistemleri üzerindeki hareketlerin izlenmesi ve kayıt altına alınmasıdır. Bu hareketler veri tabanı yönetimi sistemi üzerindeki ve veri tabanları üzerindeki hareketlerdir. Veri tabanı yönetim sistemi üzerindeki hareketler kullanıcı tanımlama, veri tabanı oluşturma ya da silme, yedek alma, loglama işlemleri, yedekten dönme, veri tabanı bakım işlemleridir. Veri tabanı üzerindeki hareketler ise, kayıt ekleme, kayıtları listeleme, kayıt silme, değiştirme veri tabanı üzerinde bir kaydın değişmesi, toplu olarak verilerin veri tabanına aktarılması, tablo oluşturma, tablo silme, tablo içine yeni alanlar ekleme, tablo içindeki alan tiplerini değiştirme, görünümler üzerindeki işlemler, tetikleyiciler, izleme işleri üzerinde yapılan değişikliklerdir. Bu tüm hareketler veri tabanı yönetim sisteminde bu hareketlere karşılık gelen komutlar dört grupta ifade edilir. Bu şekilde veri tabanı üzerindeki hareketlerin izlenmesi daha seçici ve sadece ihtiyacı karşılayacak şekilde yapılandırılması sağlanır. Veri tabanı yönetim sistemlerine entegre edilen, ileriki konularda değinilecek olan veri tabanı güvenlik çözümleri de bu komutları kontrol ederek, anormal durumları ve yetkisiz işleri tespit eder. İhtiyaçtan fazla izleme yapılması ve hareketlerin kayıt edilmesi, sistemin izlenmesi ve anormal durumların tespit edilmesini zorlaştıracaktır.

4.5.1.     VERİ TABANI SİSTEMLERİ ÜZERİNDEKİ HAREKETLER

Genel olarak bu hareketler aşağıdaki dört başlık altında ifade edilir.

4.5.1.1.    DDL - DATA DEFINITON LANGUAGE

Veri Tanımlama Dili olarak çevirisi yapılır.[13] Veri tabanı sistemi üzerinde Create, Drop, Alter, Rename, Truncate komutlarını ifade eder. Direkt bu komutların kullanılması ya da ara yüzlerden yapılan işlemlerin, veri tabanı yönetim sistemi tarafından yukarıdaki komutlarla yapılmasının izlenmesidir. Mesela, veri tabanı yönetim sistemine bağlantı yapılan yazılımın ara yüzünden, veri tabanını seçip, silme komutunun uygulanması gibi. Bu komutlar, Create, Alter, Drop, Truncate, Rename komutlarıdır ve veri tabanı yönetimi sistemi üzerindeki objelere uygulanır. Veri tabanındaki veri, yetki grubu kullanıcı kısaca veri tabanı içinde gözlemlen ve üzerinde işlem yapılabilen her şeye obje denir. DDL komutları genel olarak veri tabanı yönetim sistemlerinde Create Database, Drop Database, Alter Database, Create Table, Drop Table, Alter Table, Create View, Drop View, Alter View, Create Procedure, Drop Procedure, Alter Procedure, Creat Index, Drop Index,  Alter Index, Create Trigger,  Drop Trigger, Alter Trigger,  Create Schema, Altere Schema, Drop Schema olarak sıralanabilir.

4.5.1.2.    DML - DATA MANUPILATION LANGUAGE

Veri İşleme Dili/İfadeleri olarak ifade edebiliriz.[14] Genel olarak veri tabanı içinde veri ekleme, değiştirme, silme ve verileri listeleme işlemleridir. Veri tabanı yönetim sistemlerine göre eklemeler yapılabilir. Select, Insert, Update, Delete, Truncate Table DML komutlarıdır. Aşağıda Şekil 12’de Müşteri tablosundaki tüm alanların SELECT ile listelendiğini gösteren log kaydı görülebilir.

Şekil 12 Data Manupilation Language

4.5.1.3.    DCL - DATA CONTROL LANGUAGE

Veri Kontrol Dili/İfadeleri olarak ifade edebiliriz.[15] Veri tabanı üzerinde yetki verilmesi ve alınması için kullanılır. Örnek olarak belirli bir kullanıcıya, veri tabanı içindeki sadece belirli bir tablodaki belirli bir alan için Update yetkisinin verilmesi gibi. Grant, Revoke DCL komutlarıdır. Örneğim DCL komutları ile belirlenen kullanıcı için hangi DML komutlarının, neyin üzerinde uygulanabileceği belirlenebilir.

4.5.1.4.    TCL – TRANSACTION CONTROL LANGUAGE

İşlem Kontrol Dili/İfadeleri olarak dilimizde söylenir.[16] Begin Transaction, Commit, Rollback TCL komutlarıdır. Kısaca veri tabanı üzerinde DML komutları ile yapılan işlemleri kontrol edebilmek, sonuçlarını genele uygulamadan görebilmek, sonuçları uygunsa tüme uygulamayı ya da tüme uygulamadan geri almayı sağlar. Örnek olarak veri tabanı üzerinde belirli kayıtların değiştirilmesinden önce Begin Transaction ile yapılan değişikliklerin sadece komutların uygulandığı oturumda görülebilmesi ve uygunsa Commit ile değişikliklerin uygulanması, değilse RollBack ile yapılan değişikliklerin geri alınması sağlanabilir.

4.5.2.     VERİ TABANI GÜVENLİK SİSTEMLERİ

4.5.2.1.    VERİ TABANI GÜVENLİK DUVARI – DATABASE FİREWALL

Veri tabanı yönetim sistemlerine özgü tehditler için özelleşmiş sistemlerdir. Veri tabanı yönetim sistemi sunucusu üzerinde ya da donanım olarak konumlandırılır. Donanım olarak konumlandırıldığında bir den fazla veri tabanı sunucusu için hizmet verebilir. Veri tabanı yönetim sistemine gelen tüm bağlantıları denetler ve kayıt altına alır. SQL Enjeksiyonu, hafıza taşması, veri tabanı üzerinde normal olmayan DDL, DML, DCL ve TCL komutlarını tespit eder ve bu isteklerin belirlenen kurallara göre veri tabanı yönetim sistemine ulaşmasını sağlar. Örnek olarak uygulama sunucularından normalde verilmeyen ALTER, DROP, GRANT gibi SQL ifadeleri tespit edilebilir ve engellenir. Hangi SQL komutlarının hangi durumlarda verilebileceği belirlenebilir. Kullanıcılar IP adresleri, bağlanılan yazılım ve zaman eşleştirmeleri yapılarak bağlantılar denetlenebilir. Veri tabanı yönetim sistemi üzerinde ya da veri tabanları üzerinde yetkisi olan kullanıcıların şüpheli hareketlerinin tespit edilmesi sağlanır. Örnek olarak, bir veri tabanında birkaç tabloyu ilişkilendirerek çekilen sorgular ya da tüm bir tablonun içindeki kayıtları SELECT komutu ile çekilmesi verilebilir. Bu sistemlerdeki loglar merkezi bir log toplama sistemine aktarılabilir. Bu şekilde veri tabanı yönetim sistemi üzerindeki olaylarında kurum içindeki diğer sistemlerden gelen loglar ile ilişkilendirilmesi sağlanabilir. Bu konuya projenin Güvenlik Olay Yönetimi ve Kolerasyon Sistemi – SIEM başlığında daha detaylı değinilecektir.

4.6.      UYGULAMA GÜVENLİĞİ

Veri tabanı yönetim sistemlerinde alınan önlemleri tamamlayıcı olarak, veri tabanı erişimi yapan uygulamaların güvenlik denetimlerinden, uygulamanın yazılması aşamasından itibaren geçmesi gerekmektedir. Veri tabanına erişim yapan ve Internet üzerinden erişilen bir uygulamadaki açık, veri tabanı yönetim sistemleri üzerindeki kontrollerin etkisiz kalmasına neden olabilir. Çünkü uygulama, veri tabanı yönetim sistemi üzerinde erişim için yetkilendirilmiş ve güvenli bir bağlantı olarak kabul edilecektir. Veri tabanı izleme konusunda bahsedildiği üzere, anormalliklerin tespit edilmesinden sonra, veri sızıntıları tespit edilebilir ve önlem alınabilir. Ancak önlem alınmasına kadar geçen sürede az ya da fazla veri yetkisiz kişilerin eline geçmiş olacaktır. Özellikle dışarıya açık uygulamaların düzenli olarak, kurum içindeki bilgi güvenliği bölümüne ve mutlaka kurum dışında bu alanda uzmanlaşmış kurumlara güvenlik denetimleri yaptırılmalıdır.
Günümüzde Http[17] protokolü ile Web tabanlı uygulamaların yaygın olarak kullanılması ile bu uygulamalardaki güvenlik açıkları ciddi riskleri de beraberinde getirmektedir. Bugün dünyada yazılan uygulamaların büyük bir kısmı web tabanlı olarak tasarlanmaktadır. Bu şekilde uygulamayı kullanmak isteyenlerin bilgisayarlarında ya da erişim yaptıkları mobil cihazlarında bir yükleme yapmadan uygulamayı kolayca kullanabilmesi sağlanmaktadır. Kullanım amacı olarak, Alış-veriş web siteleri, E-Devlet (belediyeler, kamu kurumları gibi.), forum siteleri, arkadaşlık siteleri ya da sosyal ağlar, üniversite web siteleri, e-posta hizmeti veren siteler, kurumların kendi çalışanları için Internet üzerinden erişilebilir web siteleri sayılabilir. Kurumlarda Internet trafiğini kontrol etmek için kullanılan Firewall  olarak bilinen ve Güvenlik Duvarı olarak dilimizde söylediğimiz güvenlik cihazları, web tabanlı uygulama sunucularına yönelen tehditler için kullanılmaktadır. Ancak Web tabanlı uygulamalara yönelen tehditlerin artması ve karmaşıklaşmaya başlaması ile sadece Web tabanlı uygulamalar için Web Application Firewall – WAF olarak tabir edilen güvenlik cihazları ya da çözümlerinin kullanılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Aynı şekilde E-Posta trafiği için ayrıca SMTP Gateway olarak anılan, gelen ve giden e-posta mesajlarının virüs, oltalama, fidye tehditlerine karşı tarayan güvenlik cihazlarının kullanılması gibi. Web Application Firewall – WAF olarak tabir edilen sistemler, Web tabanlı uygulamalara gelen ve giden ağ trafiğini analiz etmektedir.[18] Http protokolünün yapısı gereği, web uygulaması ve ona bağlanan bilgisayar arasındaki iletişim anlamlı ifadeler ile yapılır. Biraz yazılım tecrübesi olan kişiler elle ve hatta bugün Internet üzerinde kolayca edinilebilen yazılımlardan yaralanarak bile web uygulamasına bağlanıldığında, Http komutlarını ya da trafiğini değiştirilerek sunucuya gönderilebilir. Bu durumda eğer uygulama içinde bir kontrol yoksa çok fazla çaba sarf etmeden dünyanın herhangi bir yerinden veri tabanına ya da sunucunun işletim sistemine erişim sağlayabilir. Web Application Firewall – WAF olarak tabir edilen sistemler, Http trafiği içinde bu tip anormallikler tespit ettiğinde, uygulama sunucusuna ilgili trafiğin gönderilmesine izin vermez ya da uygulama sunucusundan dışarıya iletilmeden engellenmesini sağlar. Örnek olarak SQL enjeksiyonu[19] tekniğinde normalde sunucu ve bağlanan bilgisayar arasında Http protokolü içinde “" or ""="”, “-1 UNION SELECT” gibi sıra dışı olarak kullanılan ifadeler ve karakterler tespit edilerek sunucuya gönderilmesi engellenir. Sadece Web tabanlı uygulamaya gelen bağlantılarının denetlenmesi, Web teknolojileri için güvenlik çözümlerinin adanması, güvenlik ve performans için, özellikle de tüm dünyaya Web tabanlı uygulamalarını servis eden kurumlarda kullanılması zorunlu hale gelmiştir. Özellikle bankaların Web uygulamaları bu duruma örnek olarak verilebilir. Günümüzde en çok kullanılan SQL enjeksiyonu, cross-site scripting, cookie poisoning teknikleriyle uygulamadaki açılardan yapılan yapılan sızma girişimleri ile sistemler eğer uygulamada zafiyet varsa istismar edilebilir. Web tabanlı uygulamalar için bu tip sistemlerin konumlandırılması, kritik verilerin yetkisiz kişilerin eline geçmesi riskini azaltacaktır.

4.7.  UYGULAMA SUNUCULARININ GÜNCELLİĞİ

Uygulama sunucularının işletim sistemleri ve bu sunucuların üzerinde bulunan servisler düzenli olarak güncellenmelidir. Uygulama sunucusundaki işletim sistemi ya da üzerinde çalışan bir uygulamadaki güvenlik zafiyetinin istismar edilmesi ile veri tabanı erişimi yetkisiz olarak sağlanabilir. Sistem çalışamaz hale getirilebilir. Veri bütünlüğü bozulabilir. En kolay alınabilecek önlemlerden biridir.

4.8.  UYGULAMA VE VERİ TABANI İLETİŞİMİ GÜVENLİĞİ

Veri tabanı sunucuları ve veri tabanlarına erişim sağlan uygulama yazılımlarının iletişimlerinin güvenli yapılması, arada trafiğin dinlenmesi ve bilgilerin yetkisiz kişilerin eline geçmesi riskine karşı sağlanmalıdır. Günümüzde kurumlar genel olarak uygulama sunucularını ve veri tabanı sunucularını kendi ağlarında barındırmaktadırlar. Bu durumda sunucular kurum ağında olduğu için bu iletişimin güvenli olduğu düşünülmektedir. Ancak başka bir sunucudaki zafiyetin istismar edilmesi ile uygulama sunucuları ve veri tabanı sunucuları arasındaki trafiğin dinlenmesi mümkün olabilir.  Veri tabanı ve uygulama sunucuları arasındaki trafik şifrelenmiş olarak yapılmalıdır.

4.9.  UYGULAMA GELİŞTİRME VE TEST ORTAMLARININ GÜVENLİĞİ

Uygulamalar kurumun, kullananların ihtiyaçları, mevzuata uyum, performans gibi başlıca nedenlerle sürekli güncellenmektedir. Özellikle uygulamanın ayrı ve canlı sistemden izole edilmiş bir ortamda geliştirilmesi, geliştirilen uygulamanın test ortamının yine ayrı, canlı sistemden izole bir ortamda olması güvenlik risklerinin azaltılması için önemlidir. Ayrıca test ve geliştirme ortamlarının kurum ağından da izole edilmesi, sadece ilgili kişilerin bağlantı yapabilmesi sağlanmalıdır. Test ve geliştirme ortamları, canlı sistemler gibi izlenmeyecektir. Sürekli geliştirme ve test işlemlerinden ötürü de daha önce bahsedilen güvenlik önlemleri yeter seviyede alınmayabilir. Alınsa bile, bu ortamlarda sürekli değişiklikler işletim sistemi ve uygulama seviyesinde yapıldığından alınan güvenlik önlemlerinin devamlılığı sağlanamayabilir. Test ve geliştirme ortamlarına kurulan uygulamalar ilk kuruldukları ayarlarda bırakılabilir ve bu durum ciddi güvenlik zafiyetlerine neden olabilir. Örnek olarak, o an için gerekli bir servisin test sistemi üzerinde yönetici hakkı ile kurulması ve servis ile ilgili kullanıcı parolasının kurulumdaki hali ile değiştirilmeden bırakılması yaygın karşılaşılan bir durumdur. Bu test sistemi üzerindeki bu zafiyetin kullanılarak, bu sistemden başka sistemlere yetki yükseltilmesi yöntemleri ile geçiş yapılabilir ve tüm sistemin güvenliği tehlikeye girebilir. Günümüzde yapılan zafiyet testlerinde sıkça karşılaşılan güvenlik zafiyetlerinin başında gelmektedir. Bununla beraber geliştirme ve test ortamlarındaki veri tabanlarının, canlı sistemdeki ile aynı olması, yazılım geliştirme süreçlerinde kolaylık sağlayabilir. Ancak bu verilerin üzerinde geliştirilen uygulama ya da canlı uygulama için hazırlanan güncelleme üzerindeki henüz keşfedilmemiş zafiyetlerin istismar edilmesi riski, test sistemlerinde sürekli değişimin olması ve yukarıda bahsettiğimiz gibi kurulumların hızlıca yapılması ve yapılan değişikliklerin kayıt edilmemesi, unutulması gibi nedenlerden kritik verilerin sızması tehlikesini beraberinde getirecektir.  Test ve geliştirme ortamlarına aktarılan gerçek verilerin, yazılım geliştiren ekip tarafından bilerek ya da kasıt olmadan çıkarılması riskini de ortaya çıkaracaktır. Test ve geliştirme ortamlarına canlı sistemdeki veri tabanlarının bire bir kopyalanması, yerine bu verilerin anonimleştirilmesi, maskelenmesi ya da karıştırılması kritik veriler için oluşacak riskleri azaltacaktır.

4.10.   VERİ MASKELEME

Günümüzde veri tabanı kopyaları, uygulama geliştirme ve test ortamlarına,  uygulamaların geliştirilmesi, rapor alınması, geri dönüş testleri gibi nedenlerle aktarılmaktadır. Uygulama geliştirme ve test ortamlarının güvenliğine her zaman gerçek ortamlar kadar dikkat edilmeyebilir. Yapılan test işleri sırasında, önceden alınan güvenlik önlemlerini istemli ya da istemsiz olarak devre dışı bırakılabilir. Test işlemlerinin gerçek veriler üzerinde yapılması bir zorunluluksa, test ve geliştirme ortamlarına, kullanılan veri tabanı yönetim sisteminin bu teknolojiyi desteklemesine bağlı olarak veriler maskelenerek aktarılabilir. Maskeleme, veri tabanı içinde, tablolardaki verilerin asıl hallerinin değil de önceden belirlenmiş sabit ya da değişken ifadeler ile olan değerlerin karmaşıklaştırılması sağlanarak verilerin gizlenmesi işlemidir. Aşağıdaki Şekil 13’ de maskelenmemiş veriler ve örnek olarak maskelenmiş halleri Şekil 14’de görülebilir.

Şekil 13 Maskelemeden önce veriler

Şekil 14 Maskelemeden sonra veriler
 Bir yandan da asıl veri tabanı üzerinde uygulama ara yüzlerinden yapılamayan bazı müdahaleler, veri tabanı seviyesinde yetkili kişiler tarafından da gerçekleştirilmektedir. Bu tip durumlarda daha önceden kritik veri olarak belirlenmiş veriler maskelenebilir. Bu şekilde, ilgili ekranlardan ya da uygulama ara yüzlerinden veriler elle kopyalandıklarında da, maskelenmiş halleri ile elde edilebilirler. Uygulamaların erişimi için yetkilendirilen kullanıcılarında, kritik verilere maskeli olarak erişmesi sağlanabilir. Bu şekilde uygulamadaki bir zafiyetten yararlanarak sızdırılan veriler, bu kullanıcı kimliği ile yapılacağından, verilerin maskelenmiş halleri yetkisiz kişilerce elde edilebilecektir. Veri sızıntısı durumunda veriler maskelendikleri için vereceği zarar azaltılmış olacaktır.

4.11.   GÜVENLİK OLAY YÖNETİMİ VE KOLERASYON SİSTEMİ - SIEM

Farklı donanım ve yazılım sistemlerinin ürettiği kayıtların (log), tek bir merkezde toplanmasını ve bu kayıtları bir standarda kavuşturularak sorgulanması ile ilişkilendirme (kolerasyon)  ve raporlama yapılmasını sağlayan sistemlerdir. Security Information and Event Management – SIEM olarak ta yaygın olarak ifade edilir. Güvenlik Olaya Yönetimi ve Kolerasyon Sistemi, bu ana kadar veri tabanı yönetim sistemlerinde veri sızıntısı riskini en aza indirgemek için alınan önlemlerin merkezinde olan sistemdir. Kurumlardaki bilgi teknolojilerini oluşturan tüm sistemlerin tek tek izlenmesi, günümüzde mümkün değildir. Birçok değişik kaynaktan gelen olay kayıtlarının toplanması, işlenmesi, diğer olay kayıtları ile mukayese edilebilir hale getirilmesi, depolanması ve farklı sistemlerden gelen logların ilişkilendirilmesi ve yazılımın yeteneğine göre sistem üzerinde önleyici bir işlem yapılması, kurumlar için güvenlik risklerini azaltmaları açısından çok önemli olmuştur.

4.11.1.      VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ VE SIEM İLİŞKİSİ

Veri tabanı üzerinde oluşan hareketlerin izlenmesi konusunu daha önce Kişisel Verilerin Veri tabanı Sistemlerinde Korunması İçin Alınabilecek Önlemler başlığı altında, Veri Tabanı izleme – Auditing konusunda ele almıştık. Bu konu ile bağlantılı olarak, veri tabanı yönetim sistemi üzerinde belirlenen hareketlerin olması ile ortaya çıkan logların, Güvenlik Olay Yönetimi ve Korelasyon Sistemine gönderilir. Tehditlerin engellenmesi kadar, tehditlerin kısa sürede tespit edilmesi ve önlem alınması da önemlidir. Bu şekilde, merkezi olarak bu logların işlenebilmesi ve arşivlenmesi sağlanır. Bir bilgi güvenliği ihlal olayının ortaya çıkması durumunda, SIEM sistemleri vasıtası ile bu loglara erişim mümkün olmaktadır. Veri sızıntısının boyutunun bilinmesi, olaydan sonra oluşabilecek zararların engellenmesi, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun ve etkilenen kişilerin bilgilendirilmesi için önemlidir.

4.11.2.      SIEM VE VERİ SIZINTISI

Kurumdaki kritik bilgi varlıklarının belirlenmesiyle veri tabanı yönetim sistemi üzerinde, bu bilgi varlıkları için izleme tanımlamaları yapılmalıdır. Şekil 12 Data Manupilation Language ile de görüldüğü üzere müşteri bilgilerini tutan tabloya için verilen SELECT sorgusu tüm alanlar ve sadece ilk 1.000 kayıt için verilmiştir. Görünüşte bu sorgu bir veri tabanı yöneticisi ya da uygulama geliştiren bir kişinin, tablo yapısına kısaca bakması şeklinde yorumlanabilir. Ancak bu durum bir veri sızıntısı ihtimali ya da aşırı yetkilendirilmiş bir kullanıcı da olabilir. SIEM üzerinde bu tip olayların olması durumunda alarmlar oluşturulabilir. Burada en önemli nokta her olay için alarm üretilmemesidir. Öncelikle kritik bilgi varlıkları göz önüne alınarak, veri tabanı yönetim sistemi üzerine hangi senaryoların anormal olabileceği belirlenmelidir. Belirlenen senaryoların gerçekleşmesi durumunda önlem olarak hangi işlemlerin yapılacağı ortaya konmalıdır. Alarmlar ile boğulmuş bir ekran, gerçekte çok önemli bir alarmın gözden kaçması durumunu ortaya çıkaracaktır.
SIEM tarafında en kıymetli ve en zor konulardan biri kolerasyonların oluşturulmasıdır. Kolerasyon, farklı sistemlerdeki olayların birbirleri ile önceden belirlenmiş kurallara göre ilişkilendirilmesidir. Örnek olarak veri tabanı yöneticisinin veri tabanı sistemine gece saatlerinde bağlantı kurduğunu düşünelim. Akla hemen sistemde bir sorun olduğu için bağlantı kurulduğu gelebilir. Bu durumun doğrulamasının yapılması veya belirli bir şart altında olmasının sağlanması ile diğer tüm senaryolar anormallik olarak kabul edilebilir.  Kabul edilebilir senaryo olarak, veri tabanı yöneticisinin kurumdan çıkış saatinin olması, vpn bağlantısının aktif olması ve daha önce belirlenmiş IP adresinden ya da uzak bağlantı için belirlenmiş uygulama üzerinden bağlantı yapılmış olması şartları aranabilir.
Doğrudan veri tabanı sistemi ile ilgili olmayan senaryolarda da veri sızıntısı ihtimali için gözden geçirilmelidir. Örnek olarak bir kullanıcın parolasının kurumun web e-posta uygulamasından birkaç defa yanlış girilmesi ve akabinde kullanıcı parolasının doğru girilmesi, hemen sonrasında kullanıcının kurum ağına bağlanması, kullanıcının bağlantı loglarında ağ taraması yapıldığının tespit edilmesi, sistem üzerinde en yetkili kullanıcı grubuna bir kullanıcı hesabının eklenmesi senaryosu günümüzde yapılan zafiyet testlerinde raporlanmaktadır. Bu senaryo sonucunda veri tabanı sistemleri ciddi güvenlik riskleri altında kalabilir. Görüldüğü üzere sistemlere sızma girişimlerinin tespit edilmesi, birbirinden bağımsız birçok sistem üzerindeki olayların birbirleri ile ilişkilendirilerek değerlendirilmesini gerektirmektedir.
Kurumdaki bilgi varlıklarının tespit edilmesinden sonra, bu verilerin incelenmesi ve kişisel verilerin tutulduğu sunucu ve veri tabanı, tablo ve tablo içindeki alanların detaylı olarak envanterinin çıkarılması gerekmektedir. Bu aşamadan sonra bu verilere erişen uygulamaların ve kişilerin, kanunda belirtildiği üzere, amaçla orantılı, sınırlı erişiminin olduğu kontrol edilmelidir. Fazla olan yetkiler alınmalıdır. Kanunda Madde 12’ de belirtildiği üzere Veri Sorumlusunun, hukuka aykırı işleme, erişimleri önleme ve verilerin muhafazasını sağlama yükümlülükleri vardır. Bu yükümlülükleri yerine getirebilmesi için alınması gereken en temel önlemler yetkilendirme, veri erişimlerinin, veri tabanı yönetim sistemi üzerindeki hareketlerin izlenmesi, kayıt altına alınması ve anormalliklerin tespit edilmesi durumunda müdahale edilmesi, uygulama güvenliğinin sağlanması ve güvenlik sistemlerinin sürekli izlenip iyileştirilmesidir. Bilgi varlıklarının tespit edilmesi ile beraber veri tabanı yönetim sistemindeki izlemenin de aktifleştirilmesi ya da zaten izleme yapılıyorsa, tespit edilen bilgi varlıkları ile karşılaştırılması gerekecektir. Ek olarak veri sorumlusunun, veri tabanı yönetim sistemi üzerindeki hareketlerin, ileride yaşanabilecek veri sızıntı durumlarında, hangi verinin ve kimlerin etkilendiğini, kanunda “Madde 12 - (5) İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” ve “Madde 15 - (5) Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir.” ile belirtilen yükümlülüklerini de yerine getirebilmesi için tespit edebilmesi gereklidir. Hangi verinin ne oranda sızdığının bilinmesi, olay sonrası sızıntının olumsuz etkilerine karşı önlem alınması için çok önemlidir.

5.   VERİ SIZINTISININ FARK EDİLMESİ DURUMUNDA ALINABİCEK ÖNLEMLER

Veri sızıntısını fark edilmesinden sonra ilk amaç, kişisel verileri sızan kişilerin, kurumların bu olaydan en az etkilenmesi önlem için alabilmektir. Kurumların etkin önlem alabilmesi için sızan verinin ne olduğunu tespit etmeleri gerekmektedir. Finansal veriler, sağlık verileri, müşteri sipariş verileri, parola bilgileri, adres bilgileri, biometrik bilgiler, personel verileri gibi. Kurumun bunu tespit edebilmesi için Kanunda 12. Madde 1. Fıkra c bendinde “Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır” ile belirtilen yükümlüğünü sağlamak üzere kurulan güvenlik sistemlerinden yararlanması gerekecektir. Sızan verinin içeriğinin tespit edilmesi ve zamanının anlaşılması ile alınacak önlemler daha net belirlenebilir olacaktır. Bu şekilde hangi kişi ve kurumların etkilendiği ortaya çıkarılabilir. Bu verileri kullanarak işlem yapan diğer kişiler ve kurumlar ile iletişime geçilebilir. Yapılan işlemlerde ikinci bir kontrol noktası belirlenebilir ya da riskin derecesine göre yapılan işlemin prosedürü değiştirilebilir.

Bu durumla karşılaşan kurumlar markanın değer kaybı, kurumun kamudaki görünümün olumsuz etkilenmesi, firmanın para kaybetmesi korkuları ya da nedenleri ile sessiz kalabilir ve ihlali gizleyebilirler. Kanunda daha öncede açıklandığı gibi 12. Madde 5. Fıkrada “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” ifadesi ile kurumlar, etkilenen kişilere ve Kişisel Verileri Koruma Kuruluna bu durumu bildirmek zorundadır. İhlalin bildirilmemesi durumunda Kanunun 18. Madde 1. Fıkra b bendine göre  “12 nci maddesinde öngörülen veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,” idari para cezası uygulanacaktır. Veri sızıntısının kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında olması ve bildirim yapılmaması halinde, yine aynı maddenin 3. Fıkrasında “…..kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları bünyesinde işlenmesi hâlinde, Kurulun yapacağı bildirim üzerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görev yapanlar hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılır ve sonucu Kurula bildirilir.” yükümlülükleri belirlenmiştir. Kurumlar veri sızıntısı durumunda, sızan veriler ile ne yapılabileceğini, verinin nasıl yetkisiz şekilde kullanılabileceği değerlendirmeleri gerekir. Bu değerlendirmeden sonra hemen alınabilecek önlemler ve sorumluluklar belirlenip uygulamaya geçilmelidir.
Veri sızıntının kısa sürede fark edilmesi, alınan önlemlerin daha etkili olmasını sağlayacaktır. Örnek olarak kullanıcı adı ve parolaların sızması durumunda alınabilecek en iyi önlem, etkilenenlere bilgi vermek, aynı kimlik bilgilerini başka yerlerde de kullanmış olma ihtimaline karşı kişileri uyarmak ve etkilenenleri parolalarını değiştirmeye zorlamak olacaktır.

Veri sızıntısı durumunda, kişiler hangi verinin ne zaman sızdığını öğrenmelidir. Sızan verinin ne olduğunun bilinmesi, hangi önlemlerin alınacağını belirleyecektir. Kişilerin önlem alabilmesi için, veri sızıntısından haberlerinin olması gerekir. Eğer haberdar olunursa aşağıdaki önlemleri, sızan verinin türüne ve içeriğine göre alabilirler.
-        Veri sızıntısı ile ilgili kurumların web sitelerinde ya da basın yayın organları ile yapılan duyuruların takip edilmesi,
-        Finansal verilerin sızması durumunda kredi kartlarının dondurulması ve yeni kart talebinin yapılması,
-        E-posta şifrelerinin sızması durumunda parola ve e-posta parolasının unutulması durumunda kullanılan doğrulama sorularının değiştirilmesi, diğer sistemlerde kullanılan benzer parolaların değiştirilmesi,
-        E-Posta hesaplarında diğer kişilere ait bilgiler, diğer e-posta, web sitesi, banka hesap bilgileri, kişisel bilgiler, kredi kartı bilgilerinin açık şekilde tutulmaması,
-        E-Devlet uygulamaları imkan sağlıyorsa, cep telefonu aboneliği, vergi borcu gibi kontrollerinin yapılması,
-        E-Posta adreslerinin sızan veriler arasında olması durumunda, şüpheli e-posta mesajlarının eklerinin açılmaması, içindeki linklere gidilmemesi,
olarak ifade edilebilir.

6.   TÜRKİYE VE DÜNYADAKİ SIZINTI OLAYLARI

2016 yılı içinde Kişisel Verilerin Korunması Kanununun yürürlüğe girmesine yakın bir zamanda, Tükiye Cumhutiyeti Vatandaşı 50 Milyon kişinin, TC kimlik numarası, Ad, Soyad, Anne Adı, Baba Adı, Cinsiyet, Doğum Yılı, Doğduğu Şehir, Nüfus Kayıt Yeri, Açık Adres bilgileri Internet üzerinden yayınlandı. Bu bilgilerin 2010 yılı ya da öncesine ait olduğu o zamanki Ulaştırma ve Denizcilik Bakanı tarafından belirtildi. Ancak bilgilerin arasında halen doğruluğunu koruyan ne kadar bilgi olabileceği konusunda bir bilgi yok. İzlandalı bir grup tarafından Romanya’daki sunucular vasıtasıyla bu verileri yayınladıkları belirlenmiş durumda. Halen verilerin nereden, nasıl elde edildiği konusu netleşmiş değil.[20]

            Mayıs 2016 da Anonymous adı ile dünyada tanınan Hacker grubu tarafından, ülkemizdeki Diyarbakır, Siirt, Tekirdağ ve Kocaeli devlet hastanelerinin sistemlerine girerek hasta ve personel verilerinin kopyalandığı ve sonra bilişim sistemlerine sızılan hastanelerdeki verilerin silindiğini Youtube üzerine koyulan bir video ile iddia edildi.[21]  Siber saldırının nedeni olarak Hollywood’daki Presbyterian Sağlık Merkezi ve Kentucky Methodist Hastanesi’ne Türk Hacker grupları tarafından yapılan oltama saldırıları ve veri sızıntıları gösterildi.[22] Ancak bu konu netleşmiş değil. Bir hastane veri tabanındaki bilgiler düşünülecek olursa, tüm hasta bilgileri ve tüm personel bilgilerinin sızdığı tahmin edilmekte. Sağlık bakanlığından konu ile ilgili olarak “Bakanlığımıza bağlı Diyarbakır, Siirt, Tekirdağ ve Kocaeli illerinde bulunan bazı hastanelerimize yönelik bir siber saldırı girişiminde bulunulmuştur. Söz konusu saldırıdan sadece Diyarbakır ilimizdeki hastanelerimizin kısmen etkilendiği tespit edilmiş olup, bilgi sistem altyapımızdaki yedekleme mekanizması sayesinde olası veri kayıplarının önüne geçilmiştir.”[23] açıklaması yapılmıştır. Önlem olarak “Bakanlığımıza bağlı sağlık kuruluşlarımızın bilgi sistemleri dünyanın en gelişmiş güvenlik altyapılarıyla korunmakta olup bu amaçla ‘Sağlık Bilişim Özel Ağı’ oluşturulmuştur. Bu ağ ile birlikte sağlık tesislerinin internet erişimi yüzde yüz güvenli olarak gerçekleştirilmektedir. Bakanlığımıza bağlı tüm sağlık tesislerinin bu ağa dahil edilmesiyle ilgili altyapı çalışmaları hızla devam etmektedir.”[24] belirtilmiştir. Ancak Anonymous grubu bu saldırıyı Twitter hesabından “Nor we as @YourAnonNews nor @crymora nor anyone we know and trust has anything to do with this. This leak is bullshit. @heavie”[25] dilimizdeki çevirisi ile “Ne @YourAnonNews ne @ crymora olarak ne de bildiğimiz ve güvendiğimiz herhangi birinin bununla ilgisi yoktur. Bu sızıntı saçmalıktır. @heavie.” ifadeleri ile yayınladığı mesajla kendileri tarafından yapılmadığını belirtmiştir.

            2016 yılında, 2012 yılı içinde çalınana E-Posta ve parola bilgileri Internet üzerinden servis edildi. Bunun üzerine, Linkedin tarafından 2012 yılı öncesi oluşturulan ve şifresini değiştirmeyen hesapların parolalarının geçersiz kılındığı, Linkedin hesapları üzerinde ek izleme mekanizmalarının geliştirildiği, sistem üzerinde oturum açma işlemleri ile ilgili anormallikler tespit edildiğinde bağlantıların ya da yapılan işlemlerin engellendiği,  bu veri sızıntısından sonra Linkedin parolaların karmaşık ifadeler ile saklanması konusunda güvenlik önlemleri eklendiği firmanın web sitesinden duyuruldu.[26]

            2016 yılı Ekim ayında Avusturalya Kızıl Haç Kan Hizmetleri Örgütü, donör bilgilerinin olduğu veri tabanının yedeklenmiş bir kopyasının yetkisiz kişilerin eline geçtiğinin bilgisini verdi. 2010 ve 2016 yılları 550.000 donöre ait isim, adres, doğum tarihi, bazı kişisel bilgiler ve donör işlemleri sırasında doldurulan form bilgileri bulunmaktaydı. Veri tabanının varlığı, güvenlik taramaları yapan bir kişinin bu durumu fark etmesi ve Avustralya Siber Acil Müdahale Ekibini (AusCERT) bilgilendirmesi ile ortaya çıktı. Avusturalya Kızıl Haç Kan Hizmetleri Örgütü ile beraber çalışılarak önlemler alınmış ve Avusturalya Bilgi Ofisi ile Federal Polisine haber verilmiş. Veri tabanının bilinen kopyalarının silindiği ve bu durumun bir daha yaşanmaması için önlemlerin alındığı belirtildi. Kurum donörleden özür diledi. Bu durum ile bilgi edinilmesi ve iletişim sağlanması için telefon numarası, web ve e-posta adresleri duyuruldu.[27]

2016 yılı Nisan ayında 55 Milyon seçmeni etkileyen veri sızıntısı duyuldu.[28] Filipinler Seçim Komisyonu web sitesinde sızan veri ile ilgili ayrıntılı açıklama yapıldı.[29] Yerel seçmenler için, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, ev adresi, bedensel bir rahatsızlık durumu, oy kimlik ve kayıt numarası bilgileri sızdığı açıklandı. Yurt dışı seçmenler için Pasaport bilgileri, vergi numarası, mail adresi, anne adı, baba adı, Filipinler’deki adresi, yurt dışındaki adresi, boy, kilo, oy verme geçmişi bilgilerinin sızdığı duyuruldu. Filipinler Seçim Komisyonu çalınan bilgiler ile yetkisiz işlemlerin yapılmasına karşı sürekli durumu gözlemlediğini duyurdu. Kurumun web sitesinde, vatandaşlarının kredi kartı hesap dökümlerini dikkatli incelemeleri, şüpheli durumlarda bankaları ile iletişime geçmeleri, kredi kartı başvurularının yetkisiz kişilerce yapılabileceği, bankalardan gelen hesap özetlerinin zamanında gelmemesi durumunda mutlaka banka ile iletişime geçilmesi, zararlı e-posta alma ihtimalinin olduğu ve bunlara karşı dikkatli olunması gerektiği, vatandaşlarının kullandıkları e-posta ve diğer parolaları değiştirmesinin gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Kimlik bilgilerinin çalındığını düşünen kişilerin Ulusal Siber Suçlar Soruşturma Bürosuna başvurmaları isteniyor.[30] Filipinler Seçim Komisyonu bu sızıntıdan etkilenenler için ücret talep etmeden destek verileceğini, web siteleri güvenliğinin arttırılması için önlemlerin alındığı ve düzenli olarak siber denetimlerin yapılmaya başlandığını duyurmuş. Son olarak irtibat telefon numaraları ve e-posta adresleri kurumun web sitesinde yayınlanmış durumda.
SONUÇ

Kurumların Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için öncelikle hangi bilgilere sahip olduklarını, bu bilgileri ne amaçla ve hangi sistemler üzerinde işlediklerini belirlemelidirler. Bu bilgiler kişisel veri olma niteliği gözetilerek sınıflandırılmalıdır. Bu aşamadan sonra verilerin kanunda belirtilen ilkelere göre işlendiğini kontrol edilip, uyumsuz olan durumlar tespit edilebilir. Silinecek ve anonimleştirilecek veriler belirlenebilir ve gerekli işlemler yapılabilir. Bu şekilde gereksiz yere tutulan verilerin sızma riski ortadan kaldırılabilir. Kurumlar bu çalışmanın sonuçları ile kişisel bilgilerin tutulduğu sistemlerin, veri tabanlarının ve veri tabanı içindeki bilgilerin, veri sızıntılarına karşı risklerini görebilir duruma gelecektir. Risk değerlendirmesi yapılıp, alınacak önlemlerin tespit edilerek uygulanması çalışmasına geçilebilecektir. Kurumların kişisel verileri muhafaza etmekle beraber, alınan önlemlere rağmen veri sızıntı olması durumunda, kişileri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunu doğru bilgilendirme yükümlülüğü vardır. Verileri muhafaza etmek kadar, veri sızıntısı durumunda kurumların sızan verinin zamanı ve içeriği konusunda bilgi sahibi olmaları, zararın azaltılması için alınacak önlemlerin etkinliğinin arttırılması açısından belirleyici olacaktır.
           


KAYNAKÇA


-          Veri tabanı üzerinde izleme(https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/network.102/b14266/cfgaudit.htm#i1008977, erişim: 26.03.2017)

-          Veri tabanı erişiminin yetkilendirilmesi
(https://msdn.microsoft.com/library/ms188659.aspx, erişim: 16.04.2014)

-          Veri Maskeleme           

-          Uygulama Güvenliği

-          Güvenlik Olay Yönetimi ve Kolerasyon

-          Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Resmi Gazete Tarihi: 07.04.2016 Sayısı: 29667

-      Tükiye’deki ve Dünyadaki Veri Sızıntısı Olayları

ÖZGEÇMİŞ


Kişisel Bilgiler
A Soyadı                             : Kubilay Kaya
Doğum Yeri ve Tarihi            : 17.06.1978

Eğitim Durumu
Lisans Öğrenimi                    : Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi
Bölümü                                   : İşletme
Yüksek Lisans Öğrenimi       :
Bildiği Yabancı Diller         :
Bilimsel Faaliyetleri                  :

Deneyimi
Stajlar                                     :
Projeler                                   :
Çalıştığı Kurumlar                 : A.Ü. Tıp Fak. İbn-i Sina Hast. Bilgi İşlem Merkezi
                                                         Uzman, Şubat 2001- Aralık 2004
                                                 
                                                  Yüce Bilgi Akademisi
                                                  Eğitmen, Haziran 2005 – Temmuz 2008
                                                 
                                                  Entegre Enformasyon Sistemleri
                                                  Sistem Yöneticisi,            Temmuz 2008 – Temmuz 2011
                                                 
                                                  Türksat A.Ş, Veri Merkezleri Direktörlüğü
                                                  Uzman, Ağustos 2011 – Mayıs 2014
                                                 
                                                  Rönesans Holding Bilgi Teknolojileri
                                                  Bilgi Teknolojileri Yöneticisi, Haziran 2014 -

İletişim
E-posta Adresi                       : kubilay_kaya@yahoo.com
Tarih                                     : 18 Mayıs 2017[3] Microsoft (https://info.microsoft.com/CO-SQL-CNTNT-FY16-09Sep-14-MQOperational-Register.html?ls=Website/ , erişim: 26.03.2017)

[24] Sağlık Bakanlığı Hastanelerine Yönelik Siber Saldırı Girişimi Dipnot 22