13 Aralık 2014 Cumartesi

Exchange Server 2013 WhiteSpace ve Move Mailbox

Sürücü boyutuna erişen Exchange Server Mailbox Database içinde boş alanın açılması.
WhiteSpace

Taşınacak mailbox ların listelenmesi
Öncelikle disable olan kullanicilar tasınabilir.
Get-MailboxDatabase MailBoxDB | Get-Mailbox -ResultSize unlimited | where {$_.ExchangeUserAccountControl -eq "AccountDisabled"} Get-MailboxStatistics | select DisplayName,Alias,LastLogonTime,TotalItemSize | Sort-Object TotalItemSize -Descending

Aşlağıdaki komutla da Daatabase deki mailbox listesi de alınabilir.
Get-MailboxStatistics -Database MailBoxDB | Select DisplayName,Database,TotalItemSize,LastLogonTime |Sort-Object TotalItemSize -Descending

Taşınacak MailBox için küçük bir doğrulama yapmak iyi olabilir.
Get-Mailbox "kullanicinin görünen adi" | select database,alias

Kullanıcının Alias ve MailboxDatabase i görünen adı ile doğrulanır
get-mailbox -Identity "Kubilay Kaya"| select database,alias

Database                                                    Alias
--------                                                    -----
MailBoxDB                                              kubilay.kaya

Taşıma işlemine başlanır
New-MoveRequest -Identity kubilay.kaya -TargetDatabase MailBoxDB2

Taşıma işlemlerinin gözlemlenmesi:
Aşağıdaki komut ile ayrı bir powershell pencersinde çalıştırılarak sıklıkla taşıma ile ilgili bilgi alınabilir
while (1) {sleep -sec 30; cls ; Get-MoveRequest|Get-MoveRequestStatistics}

yada aşağıdaki komut tercih edilebilir.

while (1) {sleep -seconds 10 ;Get-MoveRequest | Get-MoveRequestStatistics | ft DisplayName,StatusDetail,TotalMailboxSize,BytesTransferred,BytesTransferredPerMinute,PercentComplete}

Toplu taşıma işlemlerinin yapılması
Taşıma işleminin disable olan tüm mailbox lar için başlatılması aşağıdaki komutla sağlanabilir.
Get-MailboxDatabase MailBoxDB  | Get-Mailbox -ResultSize unlimited | where {$_.ExchangeUserAccountControl -eq "AccountDisabled"} | New-MoveRequest -TargetDatabase MailBoxDB2

yada

MailBox kapasitesi en büyük 10 kulanıcıyı görmek için aşağıdaki komut uygulanabilir.
Get-MailboxDatabase MailBoxDB  | Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Get-MailboxStatistics | Sort-Object TotalItemSize -Descending | Select DisplayName,Database,TotalItemSize,LastLogonTime -first 10

5 Gb dan büyük Mailbox ları görmek için aşağıdaki komut uygulanabilr.
Get-MailboxStatistics -Database MailBoxDB  | where {$_.TotalItemSize -gt 5GB} | select DisplayName,TotalItemSize|Sort-Object TotalItemSize -Descending

5 GB dan büyük mailbox ları taşımak içinde aşağıdaki komut kullanılabilir.
Get-MailboxStatistics -Database MailBoxDB  | where {$_.TotalItemSize -gt 5GB -and $_.TotalItemSize -lt 6GB} | Get-Mailbox | New-MoveRequest -TargetDatabase MailBoxDB2

Taşıma işlemi sonrası 
Taşıma işlemi kaynak mailbox üzerinde softdelete işlemi uygular. Mailbox retention period dikkate alınarak kaynak mailbox içinden taşınan mailbox silinir.
Mailbox ın büyüklüğü tabii olarak disk ile doğru orantılıdır. Taşınan mailboxlar, deleted mailbox retention zamanları dikkate alınarak silindiğinden mailbox database
kapasitesinde bir azalma görülmez. Eğer mailbox database kapasitesi disk kapasitesine ulaşmış ise, mailbox database içindeki boş alan (WhiteSpace) kontrol edilebilir.
Bu alan sürekli değişken olabilir. Küçük değerler, eğer mailbox database in durduğu sürücüde alan yoksa dikkate alınmalıdır. Mailbox retention zamanları beklenmeden taşınan mailbox ların, kaynak mailboxdatabase üzerinden silinmesi yoluna gidilebilir.

Aşağıdaki komutla Database üzerindeki boş alan görülebilir.
Get-MailboxDatabase MailBoxDB  -Status | select name, availablenewmailboxspace


Softdelete uygulanan ve mailbox database içinden kalıcı olarak silinebilir. Öncelikle deleted mailbox retention zamanı beklenen mailboxlar aşağıdaki komutla listelenebilir.
Get-MailboxStatistics -Database MailBoxDB  | where {$_.DisconnectReason -eq "SoftDeleted"} | select DisplayName,Totalitemsize,Identity | Sort-Object TotalItemSize -Descending

aşağıdaki komutla da silinebilir.
Get-MailboxStatistics -Database MailboxDatabase | where {$_.DisconnectReason -eq "SoftDeleted"} | foreach {Remove-StoreMailbox -Database $_.database -Identity $_.mailboxguid -MailboxState SoftDeleted}

Bu yapıldığında da mailbox database kapasitesinde düşme olmaz, ama AvailableNewMailboxSpace kapasitesi arttırılmış olunur. Exchange bu alanı yeni obje ve mailbox lar için kullanır.

tek bir mailbox için aşağıdaki komut uygulanabilir.
Remove-StoreMailbox -Database MailBoxDatabase-Identity "27fdefaa-ca0b-400d-876e-c31d614c6eae" -MailboxState SoftDeleted